profibouwshop.png

Algemene Voorwaarden

Artikel 1 - Definities
In deze voorwaarden wordt verstaan onder:
1. Ondernemer: de natuurlijke of rechtspersoon die producten en/of diensten
op afstand aan consumenten aanbiedt;
2. Consument/koper: de natuurlijke persoon die niet handelt in de uitoefening van
beroep of bedrijf en een overeenkomst op afstand aangaat met de ondernemer;
3. Overeenkomst op afstand: een overeenkomst waarbij in het kader van een
door de ondernemer georganiseerd systeem voor verkoop op afstand van
producten en/of diensten, tot en met het sluiten van de overeenkomst
uitsluitend gebruik gemaakt wordt van één of meer technieken voor
communicatie op afstand;
4. Techniek voor communicatie op afstand: middel dat kan worden gebruikt
voor het sluiten van een overeenkomst, zonder dat consument en ondernemer
gelijktijdig in dezelfde ruimte zijn samengekomen;
5. Bedenktijd: de termijn waarbinnen de consument gebruik kan maken van zijn
herroepingsrecht;
6. Herroepingsrecht: de mogelijkheid voor de consument om binnen de
bedenktijd af te zien van de overeenkomst op afstand;
7. Dag: kalenderdag;
8. Duurtransactie: een overeenkomst op afstand met betrekking tot een reeks
van producten en/of diensten, waarvan de leverings? en/of afnameverplichting
in de tijd is gespreid;
9. Duurzame gegevensdrager: elk middel dat de consument of ondernemer in
staat stelt om informatie die aan hem persoonlijk is gericht, op te slaan op
een manier die toekomstige raadpleging en ongewijzigde reproductie van de
opgeslagen informatie mogelijk maakt.

Artikel 2 - Identiteit van de ondernemer
Bos en Sluiter   (handelt via de website:www.profibouwshop.nl)
Bourtangerstraat 2
9541BG Vlagtwedde
06-55208054  (bereikbaar van 8.00uur t/m 20.00uur ma t/m za)
mail@profibouwshop.nl
KVK.nr:52077993 (Groningen)
BTW.nr:NL102767178 B01

Artikel 3 - Toepasselijkheid
1. Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op elk aanbod van de
ondernemer en op elke tot stand gekomen overeenkomst op afstand tussen
ondernemer en consument.
2. Voordat de overeenkomst op afstand wordt gesloten, wordt de tekst van
deze algemene voorwaarden aan de consument beschikbaar gesteld. Indien dit
redelijkerwijs niet mogelijk is, zal voordat de overeenkomst op afstand
wordt gesloten, worden aangegeven dat de algemene voorwaarden bij de
ondernemer zijn in te zien en zij op verzoek van de consument zo spoedig
mogelijk kosteloos worden toegezonden.
3. Indien de overeenkomst op afstand elektronisch wordt gesloten, kan in
afwijking van het vorige lid en voordat de overeenkomst op afstand wordt
gesloten, de tekst van deze algemene voorwaarden langs elektronische weg aan
de consument ter beschikking worden gesteld op zodanige wijze dat deze door
de consument op een eenvoudige manier kan worden opgeslagen op een duurzame
gegevensdrager. Indien dit redelijkerwijs niet mogelijk is, zal voordat de
overeenkomst op afstand wordt gesloten, worden aangegeven waar van de
algemene voorwaarden langs elektronische weg kan worden kennisgenomen en dat
zij op verzoek van de consument langs elektronische weg of op andere wijze
kosteloos zullen worden toegezonden.
4. Voor het geval dat naast deze algemene voorwaarden tevens specifieke
product- of dienstenvoorwaarden van toepassing zijn, is het tweede en derde
lid van overeenkomstige toepassing en kan de consument zich in geval van
tegenstrijdige algemene voorwaarden steeds beroepen op de toepasselijke
bepaling die voor hem het meest gunstig is.

Artikel 4 - Het aanbod
1. Indien een aanbod een beperkte geldigheidsduur heeft of onder voorwaarden
geschiedt, wordt dit nadrukkelijk in het aanbod vermeld.
2. Het aanbod bevat een volledige en nauwkeurige omschrijving van de
aangeboden producten en/of diensten. De beschrijving is voldoende
gedetailleerd om een goede beoordeling van het aanbod door de consument
mogelijk te maken. Als de ondernemer gebruik maakt van afbeeldingen zijn
deze een waarheidsgetrouwe weergave van de aangeboden producten en/of
diensten. Kennelijke vergissingen of fouten in het aanbod binden de
ondernemer niet.
3. Elk aanbod bevat zodanige informatie, dat voor de consument duidelijk is
wat de rechten en verplichtingen zijn, die aan de aanvaarding van het aanbod
zijn verbonden. Dit betreft in het bijzonder:
· de prijs inclusief belastingen;
· de eventuele kosten van aflevering;
· de wijze waarop de overeenkomst tot stand zal komen en welke handelingen
daarvoor nodig zijn;
· het al dan niet van toepassing zijn van het herroepingsrecht;
· de wijze van betaling, aflevering of uitvoering van de overeenkomst;
· de termijn voor aanvaarding van het aanbod, dan wel de termijn voor het
gestand doen van de prijs;
· de hoogte van het tarief voor communicatie op afstand indien de kosten van
het gebruik van de techniek voor communicatie op afstand worden berekend op
een andere grondslag dan het basistarief;
· indien de overeenkomst na de totstandkoming wordt gearchiveerd, op welke
wijze deze voor de consument te raadplegen is;
· de wijze waarop de consument voor het sluiten van de overeenkomst van door
hem niet gewilde handelingen op de hoogte kan geraken, alsmede de wijze
waarop hij deze kan herstellen voordat de overeenkomst tot stand komt;
· de eventuele talen waarin, naast het Nederlands, de overeenkomst kan
worden gesloten;
· de gedragscodes waaraan de ondernemer zich heeft onderworpen en de wijze
waarop de consument deze gedragscodes langs elektronische weg kan
raadplegen; en
· de minimale duur van de overeenkomst op afstand in geval van een
overeenkomst die strekt tot voortdurende of periodieke aflevering van
producten of diensten.

Artikel 5 - De overeenkomst
1. De overeenkomst komt, onder voorbehoud van het bepaalde in lid 4, tot
stand op het moment van aanvaarding door de consument van het aanbod en het
voldoen aan de daarbij gestelde voorwaarden.
2. Indien de consument het aanbod langs elektronische weg heeft aanvaard,
bevestigt de ondernemer onverwijld langs elektronische weg de ontvangst van
de aanvaarding van het aanbod. Zolang de ontvangst van deze aanvaarding niet
is bevestigd, kan de consument de overeenkomst ontbinden.
3. Indien de overeenkomst elektronisch tot stand komt, treft de ondernemer
passende technische en organisatorische maatregelen ter beveiliging van de
elektronische overdracht van data en zorgt hij voor een veilige webomgeving.
Indien de consument elektronisch kan betalen, zal de ondernemer daartoe
passende veiligheidsmaatregelen in acht nemen.
4. De ondernemer kan zich binnen wettelijke kaders op de hoogte stellen
of de consument aan zijn betalingsverplichtingen kan voldoen, alsmede van al
die feiten en factoren die van belang zijn voor een verantwoord aangaan van
de overeenkomst op afstand. Indien de ondernemer op grond van dit onderzoek
goede gronden heeft om de overeenkomst niet aan te gaan, is hij gerechtigd
gemotiveerd een bestelling of aanvraag te weigeren of aan de uitvoering
bijzondere voorwaarden te verbinden.
5. De ondernemer zal bij het product of dienst aan de consument de volgende
informatie, schriftelijk of op zodanige wijze dat deze door de consument op
een toegankelijke manier kan worden opgeslagen op een duurzame
gegevensdrager,  meesturen:
a. het bezoekadres van de vestiging van de ondernemer waar de consument met
klachten terecht kan;
b. de voorwaarden waaronder en de wijze waarop de consument van het
herroepingsrecht gebruik kan maken, dan wel een duidelijke melding inzake
het uitgesloten zijn van het herroepingsrecht;
c. de informatie over bestaande service na aankoop en garanties;
d. de in artikel 4 lid 3 van deze voorwaarden opgenomen gegevens, tenzij de
ondernemer deze gegevens al aan de consument heeft verstrekt vóór de
uitvoering der overeenkomst;
e. de vereisten voor opzegging van de overeenkomst indien de overeenkomst
een duur heeft van meer dan één jaar of van onbepaalde duur is.
6. Indien de ondernemer zich heeft verplicht tot het leveren van een reeks
van producten of diensten is de bepaling in het vorige lid slechts van
toepassing op de eerste levering.

Artikel 6a - Herroepingsrecht bij levering van producten
1. Bij de aankoop van producten heeft de consument de mogelijkheid de
overeenkomst zonder opgave van redenen te ontbinden gedurende 14 dagen. Deze
termijn gaat in op de dag na ontvangst van het product door of namens de
consument.
2. Tijdens deze termijn zal de consument zorgvuldig omgaan met het product
en de verpakking. Hij zal het product slechts in die mate uitpakken of
gebruiken voor zover dat nodig is om te kunnen beoordelen of hij het product
wenst te behouden. Indien hij van zijn herroepingsrecht gebruik maakt, zal
hij het product met alle geleverde toebehoren en indien redelijkerwijze
mogelijk - in de originele staat en verpakking aan de ondernemer
retourneren, conform de door de ondernemer verstrekte redelijke en
duidelijke instructies.

Artikel 6b - Herroepingsrecht bij levering van diensten
1. Bij levering van diensten heeft de consument de mogelijkheid de
overeenkomst zonder opgave van redenen te ontbinden gedurende 14 dagen,
ingaande op de dag van het aangaan der overeenkomst.
2. Om gebruik te maken van zijn herroepingsrecht, zal de consument zich
richten naar de door de ondernemer bij het aanbod en/of uiterlijk bij de
levering ter zake verstrekte redelijke en duidelijke instructies.

Artikel 7 - Kosten  in geval van herroeping
1. Indien de consument gebruik maakt van zijn herroepingsrecht, komen ten
hoogste de kosten van terugzending voor zijn rekening.
2. Indien de consument een bedrag betaald heeft, zal de ondernemer dit
bedrag zo spoedig mogelijk, doch uiterlijk binnen 30 dagen na de
terugzending of herroeping, terugbetalen.

Artikel 8 - Uitsluiting herroepingsrecht
1. Indien de consument niet over een herroepingsrecht beschikt, kan dit door
de ondernemer alleen worden uitgesloten indiende ondernemer dit duidelijk in
het aanbod, althans tijdig voor het sluiten van de overeenkomst, heeft
vermeld.
2. Uitsluiting van het herroepingsrecht is slechts mogelijk voor producten:
a) die door de ondernemer tot stand zijn gebracht overeenkomstig
specificaties van de consument;
b) die duidelijk persoonlijk van aard zijn;
c) die door hun aard niet kunnen worden teruggezonden;
d) die snel kunnen bederven of verouderen;
e) waarvan de prijs gebonden is aan schommelingen op de financiële markt
waarop de ondernemer geen invloed heeft;
f) voor producten waarvan de consument de verzegeling heeft verbroken.
     g)   producten die geleverd worden op een pallet of bundel of
vergelijkbaar,

Artikel 9 - De prijs
1. Gedurende de in het aanbod vermelde geldigheidsduur worden de prijzen van
de aangeboden producten en/of diensten niet verhoogd, behoudens
prijswijzigingen als gevolg van veranderingen in BTW?tarieven.
2. In afwijking van het vorige lid kan de ondernemer producten of diensten
waarvan de prijzen gebonden zijn aan schommelingen op de financiële markt en
waar de ondernemer geen invloed op heeft, met variabele prijzen aanbieden.
Deze gebondenheid aan schommelingen en het feit dat eventueel vermelde
prijzen richtprijzen zijn, worden bij het aanbod vermeld.
3. Prijsverhogingen binnen 3 maanden na de totstandkoming van de
overeenkomst zijn alleen toegestaan indien zij het gevolg zijn van
wettelijke regelingen of bepalingen.
4. Prijsverhogingen vanaf 3 maanden na de totstandkoming van de overeenkomst
zijn alleen toegestaan indien de ondernemer dit bedongen heeft en:
a) deze het gevolg zijn van wettelijke regelingen of bepalingen; of
b) de consument de bevoegdheid heeft de overeenkomst op te zeggen tegen de
dag waarop de prijsverhoging ingaat.
5. De in het aanbod van producten of diensten genoemde prijzen zijn
inclusief BTW.

Artikel 10 - Conformiteit en Garantie
1. De ondernemer staat er voor in dat de producten en/of diensten voldoen
aan de overeenkomst, de in het aanbod vermelde specificaties, aan de
redelijke eisen van deugdelijkheid en/of bruikbaarheid en de op de datum van
de totstandkoming van de overeenkomst bestaande wettelijke bepalingen en/of
overheidsvoorschriften.

2.Garanties die verstrekt worden,betreffen alleen garanties die voor ondernemer

te verhalen zijn op diens leverancier.

Ondernemer geeft nimmer meer garantie af als door desbetreffende leverancier gegeven wordt.
Artikel 11 - Levering en uitvoering
1. De ondernemer zal de grootst mogelijke zorgvuldigheid in acht nemen bij
het in ontvangst nemen en bij de uitvoering van bestellingen van producten
en bij de beoordeling van aanvragen tot verlening van diensten.
2. Als plaats van levering geldt het adres dat de consument aan het bedrijf
kenbaar heeft gemaakt.
3. Met inachtneming van hetgeen hierover in artikel 4 van deze algemene
voorwaarden is vermeld, zal het bedrijf geaccepteerde bestellingen met
bekwame spoed doch uiterlijk binnen 30 dagen uitvoeren tenzij een langere
leveringstermijn is afgesproken. Indien de bezorging vertraging ondervindt,
of indien een bestelling niet dan wel slechts gedeeltelijk kan worden
uitgevoerd, ontvangt de consument hiervan uiterlijk één maand nadat hij de
bestelling geplaatst heeft bericht. De consument heeft in dat geval het
recht om de overeenkomst zonder kosten te ontbinden en recht op eventuele
schadevergoeding.
4. In geval van ontbinding conform het vorige lid zal de ondernemer het
bedrag dat de consument betaald heeft zo spoedig mogelijk, doch uiterlijk
binnen 30 dagen na ontbinding, terugbetalen.
5. Indien levering van een besteld product onmogelijk blijkt te zijn, zal de
ondernemer zich inspannen om een vervangend artikel beschikbaar te stellen.
Uiterlijk bij de bezorging zal op duidelijke en begrijpelijke wijze worden
gemeld dat een vervangend artikel wordt geleverd. Bij vervangende artikelen
kan het herroepingsrecht niet worden uitgesloten. De kosten van
retourzending zijn voor rekening van de ondernemer.
6. Het risico van beschadiging en/of vermissing van producten berust tot het
moment van bezorging aan de consument bij de ondernemer, tenzij
uitdrukkelijk anders is overeengekomen.

Artikel 12 - Duurtransacties
1. De consument kan een overeenkomst die voor onbepaalde tijd is aangegaan
te allen tijde opzeggen met inachtneming van daartoe overeengekomen
opzeggingsregels en een opzegtermijn van ten hoogste één maand.
2. Een overeenkomst die voor bepaalde tijd is aangegaan heeft een looptijd
van maximaal twee jaar. Indien is overeengekomen dat bij stilzwijgen van de
consument de overeenkomst op afstand zal worden verlengd, zal de
overeenkomst worden voortgezet als een overeenkomst voor onbepaalde tijd en
zal de opzegtermijn na voortzetting van de overeenkomst maximaal één maand
bedragen.

Artikel 13 - Betaling
1. Voor zover niet anders is overeengekomen dienen de door de consument
verschuldigde bedragen te worden voldaan binnen veertien dagen na bezorging
van het goed of in geval van een overeenkomst tot het verlenen van een
dienst, binnen 14 dagen na afgifte van de deze overeenkomst betreffende
bescheiden.
2. Bij de verkoop van producten aan consumenten mag in algemene voorwaarden
nimmer een vooruitbetaling van meer dan 50% worden bedongen. Wanneer
vooruitbetaling is bedongen, kan de consument geen enkel recht doen gelden
aangaande de uitvoering van de desbetreffende bestelling of dienst(en),
alvorens de bedongen vooruitbetaling heeft plaatsgevonden.
3. De consument heeft de plicht om onjuistheden in verstrekte of vermelde
betaalgegevens onverwijld aan de ondernemer te melden.
4. In geval van wanbetaling van de consument heeft de ondernemer behoudens
wettelijke beperkingen, het recht om de vooraf aan de consument kenbaar
gemaakte redelijke kosten in rekening te brengen.

Artikel 14 - Klachtenregeling
1. De ondernemer beschikt over een voldoende bekend gemaakte
klachtenprocedure en behandelt de klacht overeenkomstig deze
klachtenprocedure.
2. Klachten over de uitvoering van de overeenkomst moeten binnen bekwame
tijd, volledig en duidelijk omschreven worden ingediend bij de ondernemer,
nadat de consument de gebreken heeft geconstateerd.
3. Bij de ondernemer ingediende klachten worden binnen een termijn van 14
dagen gerekend vanaf de datum van ontvangst beantwoord. Als een klacht een
voorzienbaar langere verwerkingstijd vraagt, wordt door de ondernemer binnen
de termijn van 14 dagen geantwoord met een bericht van ontvangst en een
indicatie wanneer de consument een meer uitvoerig antwoord kan verwachten.

Artikel 15  Intellectuele eigendom.
De Koper erkent uitdrukkelijk dat alle rechten van intellectuele eigendom
van weergegeven informatie,      mededelingen of andere uitingen met
betrekking tot de producten en/of met betrekking tot de internetsite
berusten  bij www.profibouwshop.nl, haar toeleveranciers of andere
rechthebbenden.

Artikel 16 Persoonsgegevens.
www.profibouwshop.nl zal de gegevens van de Koper uitsluitend verwerken in
overeenstemming met haar privacy beleid. www.profibouwshop neemt daarbij de
van toepassing zijnde privacyregel- en wetgeving in acht.

Wij zijn niet verantanwoordelijk voor opgave van onjuiste email-adressenArtikel 17 Toepasselijk recht en bevoegde rechter.
Op alle aanbiedingen van www.profibouwshop.nl, haar overeenkomsten en de
uitvoering daarvan is uitsluitend Nederlands recht van toepassing.
Toepasselijkheid van het Weens Koopverdrag is uitdrukkelijk uitgesloten.

Artikel 18 Links
De site van www.profibouwshop.nl kan advertenties van derden of koppelingen
naar andere sites bevatten. Op het privacy beleid van deze derden of hun
sites heeft www.profibouwshop.nl geen invloed en is daarvoor niet
verantwoordelijk.

Artikel 19 Uw rechten
U kunt altijd aan www.profibouwshop.nl vragen welke gegevens over u worden
verwerkt. Hiertoe kunt u een e-mail sturen. Ook kunt u per e-mail aan
www.profibouwshop.nl vragen verbeteringen, aanvullingen of andere correcties
aan te brengen, die www.profibouwshop.nl zo spoedig mogelijk zal verwerken.
Indien u geen prijs meer stelt op het ontvangen van informatie dan kunt u
www.profibouwshop.nl hiervan op de hoogte stellen. Toezenden van informatie
gebeurt alleen maar als u daarvoor uw e-mailadres heeft opgegeven.

Artikel 20 - Aanvullende of afwijkende bepalingen
Aanvullende dan wel van deze algemene voorwaarden afwijkende bepalingen
mogen niet ten nadele van de consument zijn en dienen schriftelijk te worden
vastgelegd dan wel op zodanige wijze dat deze door de consument op een
toegankelijke manier kunnen worden opgeslagen op een duurzame
gegevensdrager.

Artikel 21 - Accepteren van de betalingsvoorwaarden AfterPay
www.afterpay.nl/page/consument-betalingsvoorwaarden


Artikel 22- Aansprakelijkheid

1.de aansprakelijkheid van ondernemer , als in de voorwaarden bedoeld, als ook

iedere andere aansprakelijkheid,voortvloeiend uit andere feiten of omstandigheden,

gaat nimmer verder dan vergoeding dan factuurwaarde,danwel herlevering van

soortgelijke materialen,zulks ter keuze van de ondernemeren voor zover de ondernemer in

staat is om soortgelijke zaken te leveren.

2.ondernemer is nimmer aansprakelijk voor gevolgschade en (in)directe bedrijfsschade,stagnatie-

schade,vertraging van de bouw,verlies van orders,winstderving,bewerkingskosten,werkloon en dergelijke.

3.Garanties die verstrekt worden,betreffen alleen garanties die voor ondernemer te verhalen zijn 

op diens leverancier.

Ondernemer geeft nimmer meer garantie af als door desbetreffende leverancier gegeven wordt.

op aanvraag verstrekken wij u de garantievoorwaarden/leveringsvoorwaarden/montagevoorwaarden

verwerkingsvoorwaarden ,voor zover deze beschikbaar zijn ,

die desbetreffende leverancier op diens product kan geven.

Koper is zelf verantwoordelijk voor constructies/overspanningen en andere bouwkundige werken.

4.Indien de ondernemer door derden wordt aangesproken terzake van schade vrijwaart de koper

ondernemer voor dergelijke schadeaanspraken door derden gedaan , tenzij er sprake is van 

opzet of bewuste roekeloosheid van ondernemer.

5.ondernemer is niet verplicht om een aanspraak op garantie in behandeling te nemen indien de koper 

niet aan zijn betalingsverplichtingen jegens ondernemer heeft voldaan.

6.Klachten na 14 dagen factuurdatum worden niet in behandeling genomen.

Klantenservice

 Heb je vragen? Neem dan contact op.

Nieuwsbrief & updates ontvangen

Meld je nu aan voor de Profibouwshop nieuwsbrief

Voornaam
Achternaam
E-mail

Alle prijzen zijn inclusief BTW -Bos en Sluiter en Profibouwshop hanteren ieder hun eigen prijzen.- KVK 52077993 - NL001398474B42 |

Onetoshop.com